วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กอ่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)