วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลพระพุทธบาท ปีงบประมาณ 2560 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างแผนการจ้างเหมาโรงพยาบาลพระพุทธบาท ปีงบประมาณ 2560

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลพระพุทธบาท ปีงบประมาณ 2560ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)